EWT logo

stopka WP

UE header

EWT 2021-2027

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

ban kon lew lift

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe3 180323plsk4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife9 180323mog10 180323pp11 180323tage12 180323ra svid13 180323 karpa

 

 

 

 

 

W dniach 26-28 października 2017 r. podkarpaccy dziennikarze wzięli udział w wizycie studyjnej w ramach programu transgranicznego Interreg Polska – Słowacja 2014-2020. Głównym celem programu jest wzmocnienie opartej na partnerstwie współpracy polsko-słowackiej, mającej na celu trwały rozwój obszaru przygranicznego. Wizyta rozpoczęła się w urzędzie marszałkowskim prezentacjami rzeszowskich beneficjentów. Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie prezentowała projekt „Nowy wymiar edukacji” realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem SPEKTRUM-VÝCHOD. Dzięki Funduszom Europejskim studenci z Polski i Słowacji mieli możliwość udziału w szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich oraz technicznego języka angielskiego, spotkaniu integracyjnym, konkursie fotograficznym, warsztatach planowania kariery oraz doradztwie zawodowym.

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli przedstawiło projekt „Technologia informatyczna w szkole po obu stronach granicy” realizowany we współpracy z Miastem Świdnik. Mikroprojekt ma służyć nawiązaniu trwałej współpracy instytucjonalnej na poziomie instytucji zajmujących się edukacją po obu stronach granicy polsko-słowackiej. Współpraca ta będzie służyć rozpowszechnianiu wiedzy o pograniczu polsko-słowackim w placówkach edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o potrzebach rynku pracy w sąsiednim kraju oraz wymianie doświadczeń w zakresie stosowania technologii informatycznej w edukacji jako kompetencji kluczowej we współczesnym świecie i rynku pracy.

Powiat Rzeszowski zapoznał dziennikarzy z projektem „Przedsiębiorczość alternatywą zawodowego przygotowania młodzieży” realizowany ze słowackim partnerem – miastem Świdnik. Celem projektu jest stworzenie warunków dla młodzieży pogranicza do uzyskania pożądanych kompetencji w zakresie inteligentnych specjalizacji, w szczególności ICT (teleinformatyka) i podniesienia jakości życia, a poprzez to powstanie alternatywnych możliwości w zakresie ich zawodowego przygotowania. Mikroprojekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń dla młodzieży uczęszczających do końcowych klas szkół pogranicza w zakresie tworzenia i administrowania stronami internetowymi oraz prowadzenia blogów, a także prowadzenia kont na wybranych platformach handlowych. W ramach projektu planuje się także przeprowadzenie warsztatów przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej i prowadzenia wymiany handlowej z krajami UE. Przewidziano także szkolenie z technik samooceny, prezentacji i zarządzania czasem.

Stowarzyszenie „Pro Carpathia” prezentowało projekt „Szlak Kultury Wołoskiej” realizowany łącznie z 5 partnerami z Polski i Słowacji. Szlak Kultury Wołoskiej będzie prezentował dorobek kultury Wołochów – kulturę, tradycję i obyczaje, wypasu, budownictwo, rzemiosło, szlak migracyjny. Warunkiem funkcjonowania szlaku jest utrzymanie wartości dla których szlak został utworzony, co zostanie osiągnięte poprzez organizację seminariów naukowych i popularnonaukowych dotyczących Karpat, warsztatów edukacyjnych z w zakresu kultury pasterskiej i dziedzictwa przyrodniczego, warsztatów kulinarnych i rękodzielniczych, wystaw, festiwali filmów, wydanie publikacji.

Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego prezentowali projekt realizowany wspólnie przez Województwo Podkarpackie oraz Agencję Rozwoju Regionalnego w Svidniku. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców. W ramach projektu przygotowana zostanie zintegrowana oferta turystyczna w postaci Szlaku obiektów UNESCO. Podjęte zostaną działania promocyjno - informacyjne mające na celu przekazanie informacji o Szlaku obiektów UNESCO. Przeprowadzenie działań marketingowych pomoże dotrzeć z informacją o zintegrowanym produkcie turystycznym do szerokiego grona odbiorców. Przyczyni się do większej popularyzacji tego rejonu wśród turystów, uświadomi również społeczności lokalnej, iż dysponują zasobami, dzięki którym mogą rozwijać działalność gospodarczą.

Spotkanie w urzędzie marszałkowskim zakończyła prezentacja projektu „Nowoczesna edukacja bez granic otwiera obszary wiejskie na przedsiębiorczość” realizowanego przez Uniwersytet Rzeszowski we współpracy z Uniwersytetem Preszowskim oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Turystyki Wiejskiej w Preszowie. Celem projektu jest nowoczesna nauka, łączenie teorii z praktyką z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi edukacyjnych, oferowanie młodym ludziom, studentom i absolwentom wiedzy na temat turystyki wiejskiej przy wykorzystaniu potencjału naturalnego i kulturowego polsko-słowackiego obszaru przygranicznego.

Następnie dziennikarze udali się do fundacji ENO Carpathian, która w partnerstwie z Urzędem Miasta Brekov na Słowacji realizuje projekt: „Tradycyjne smaki Karpat - dziedzictwo pogranicza na rzecz rozwoju”, za sprawą którego został m. in. wydany folder z tradycyjnymi produktami kulinarnymi i winiarskimi pogranicza polsko-słowackiego.

Kolejnym punktem wizyty była prezentacja projektu „Archeologia żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat”, który jest inicjatywą Muzeum Podkarpackiego w Krośnie i Vlastivedné múzeum w Hanušovciach nad Topľou. W ramach projektu powstanie Szlak Żywej Archeologii, a w skansenie Karpacka Troja w Trzcinicy wybudowane zostaną nowe obiekty, w których zamieszkają żywe zwierzęta jak również nowoczesny parking.

Następnie Stowarzyszenie rodziców i przyjaciół dzieci z wadą słuchu zaprezentowało projekt „Co słychać na pograniczu? Świat Łemków w oczach dzieci i młodzieży niesłyszącej z Polski i Słowacji realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Logosluch” z Preszowa. Działania projektu obejmują nie tylko rehabilitację niesłyszących dzieci i młodzieży, ale także zajęcia podnoszące kompetencje językowe i poznawcze oraz zdolności komunikacyjne. Stowarzyszenia po obu stronach granicy dążą do tego, aby niesłyszący uczniowie placówek przedszkolnych i szkolnych nie zostali pozbawieni możliwości aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, w kółkach zainteresowań oraz aktywnych form korzystania z dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza.

Kolejnym, prezentowanym przez Gminę Zarszyn, był projekt „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze marką pogranicza polsko-słowackiego”, realizowany wspólnie ze wsią Demjata na Słowacji. Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności istniejącego transgranicznego szlaku konnego taborowego oraz szlaku winnego poprzez powstanie nowych produktów transgranicznych, promocję, rozwój i zrównoważone wykorzystywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionów w dążeniu do podnoszenia poziomu atrakcyjności pogranicza dla turystów i mieszkańców.

Województwo Podkarpackie w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego Svidnik realizuje projekt „W sercu Karpat – granica, która łączy”, promujący tę część polsko-słowackich Karpat, w której przebiega granica między Karpatami Zachodnimi a Karpatami Wschodnimi. Granica ta ma wszelkie walory ku temu, by stać się znaczącą atrakcją turystyczną, a tym samym medialnie nośnym znakiem firmowym tego fragmentu polsko-słowackiego pogranicza. Tym samym pozostające w jej obrębie inne walory turystyczne zyskają wspólny, z definicji „karpacki” (ponadlokalny), wyróżnik. Mogą, bowiem, legitymizować się tym, że znajdują się w miejscu, gdzie Karpaty Zachodnie spotykają się z Karpatami Wschodnimi. Na kuli ziemskiej jest tylko jedno takie miejsce i znajduje się ono właśnie w tej części polsko-słowackiego pogranicza.

           „Szlak Maryjny” („Światło ze Wschodu"), to kolejny projekt zaprezentowany podkarpackim dziennikarzom. Został on zainspirowany najbardziej znanym szlakiem pielgrzymkowym Santiago de Compostela. Projekt podkreśla również wartości kulturowe, przyrodnicze, historyczne, społeczne i duchowe narodów słowiańskich zawarte w przesłaniu i tradycjach maryjnych. W ramach projektu powstanie szlak pielgrzymkowy, na którym znajdą się ważne miejsca związane z kultem Matki Boskiej. Szlak będzie łączył Polskę i Słowację, a także zostanie połączony z istniejącymi już szlakami turystycznymi i pielgrzymkowymi. Projekt ten nie tylko uzupełnienia infrastrukturę turystyczną, ale od podstaw tworzy kompleksowy nowy produkt turystyczny.

Powiat Bieszczadzki prezentował projekt realizowany w partnerstwie z miastem Giraltovce „Niech połączą nas góry i kultury” mający na celu podniesienie zrównoważonego poziomu wykorzystania i promocji zasobów wielokulturowych na terenie Powiatu Bieszczadzkiego i miasta Giraltovce w celu rozwiązywania problemów społecznych. W ramach projektu odbyły się warsztaty dla przedstawicieli instytucji, NGO i lokalnych liderów z zakresu tworzenia informacji i wykorzystania e-technologii do promocji dziedzictwa wielokulturowego obszaru pogranicza, powstaje interaktywny tygiel pięciu kultur – tworzone są aplikacja mobilna zawierająca informacje o pięciu kulturach, które niegdyś współistniały na obszarze wsparcia oraz questy. W ramach projektu odbył się Polski Festiwal perełek pogranicza - wielokulturowa impreza oraz pięć wydarzeń towarzyszących, pokazujących kultury związane z obszarem wsparcia podczas których zaprezentowano produkty tradycyjne i lokalne oraz wyroby o charakterze regionalnym. Wystąpiły zespoły obrzędowe pokazujące tradycje regionu. Odbyły się pokazy kulinarne, warsztaty rękodzielnicze dla dzieci i dorosłych, konkursy związane tematycznie z obszarem wsparcia.

Zespół Szkół Leśnych w Lesku przedstawił projekt „Lasy nie znają Granic”, który realizuje wspólnie ze słowacką szkołą Spojená škola. Dzięki Funduszom Europejskim uczniowie szkół leśnych z Polski i Słowacji mają możliwość wymieniać się doświadczeniami w ramach pilotażowego programu wymiany uczniów. Program umożliwi także podniesienie jakości kształcenia, przyczyni się do lepszego przygotowania uczniów do pracy w polsko-słowackim obszarze przygranicznym i doprowadzi do wyraźnego sprofilowania obu szkół oraz ich konkurencyjności w regionie.

http://podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/5643-unijne-wsparcie-dla-projektow-przygranicznych

http://leliwa.pl/news/show/podkarpacie__interreg_polska_-_slowacja

http://leliwa.pl/news/show/podkarpacie__w_sercu_karpat

http://leliwa.pl/news/show/podkarpacie__szlak_maryjny_swiatlo_ze_wschodu

https://www.facebook.com/SkarbyPodkarpackie/posts/1768120319885841

https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/video/mp4 Wyjazd Studyjny Interreg z podpisami.mp4

 

 

Poland Slovakia PL 01FUND RGB 500 pikseli

 

Załączniki:
Pobierz plik (Szlakiem polsko-słowackich inicjatyw unijnych_Kresowiak Galicyjski.pdf)Szlakiem polsko-słowackich inicjatyw unijnych[Szlakiem polsko-słowackich inicjatyw unijnych]183 kB