EWT logo

stopka WP

UE header

log pl skPodsumowanie realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 na terenie województwa podkarpackiego – zatwierdzone projekty wnioskodawców podkarpackich

I Oś Priorytetowa - ochrona i rozwój transgranicznego środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturalnego. W ramach dwóch naborów wniosków zatwierdzono do realizacji 11 projektów złożonych przez wnioskodawców podkarpackich o łącznej wysokości dofinasowania 11 420 895,92 euro.

Więcej o projektach realizowanych w ramach I Osi priorytetowej.

II Oś Priorytetowa - zrównoważony transport transgraniczny. W ramach dwóch naborów wniosków zatwierdzono do realizacji 3 projekty złożone przez wnioskodawców podkarpackich o łącznej wysokości dofinasowania 11 444 158,26 euro:

Więcej o projektach realizowanych w ramach II Osi priorytetowej.

III Oś Priorytetowa - Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie. W ramach dwóch naborów wniosków zatwierdzono do realizacji 3 projekty złożone przez wnioskodawców podkarpackich o łącznej wysokości dofinasowania 1 363 944,47 euro.

Więcej o projektach realizowanych w ramach III Osi priorytetowej.


Ponadto dofinansowanie dostało 39 mikroprojektów wnioskodawców podkarpackich, na łączną kwotę prawie 2,9 mln euro.

Więcej: http://www.karpacki.pl/fundusze/mikroprojekty-polska-slowacja-interreg-va-2014-2020/