Program „Nie zagubić talentu” jest w całości finansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego i ma na celu rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów szkół województwa podkarpackiego.

Celem Programu jest:

 • zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży,
 • wspierania uczniów województwa podkarpackiego w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań,
 • promowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej,
 • doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, a także poczucia własnej wartości w społeczności szkolnej i lokalnej.

Program „Nie zagubić talentu: skierowany jest do uczniów, którzy ukończyli co najmniej klasę szóstą szkoły podstawowej.

 Stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe

Warunki konieczne:

 • uczeń uczy się w szkole położonej na terenie województwa podkarpackiego,
 • uczeń ukończył co najmniej klasę 6,
 • uczeń posiada wybitne i udokumentowane osiągnięcia na szczeblu co najmniej wojewódzkich,
 • uczeń uzyskał średnią co najmniej 5,20 (szkoły podstawowe), 4,80 (szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe).

 Stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne

Warunki konieczne:

 • uczeń uczy się w szkole położonej na terenie województwa podkarpackiego,
 • uczeń ukończył co najmniej klasę 6,
 • uczeń posiada wybitne i udokumentowane osiągnięcia artystyczne, na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

Nagrody pieniężne

Warunki konieczne:

w przypadków ucznia szkoły podstawowej:

 • uczeń uczy się w szkole położonej na terenie województwa podkarpackiego,
 • uczeń ukończył co najmniej klasę 6,
 • został laureatem konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, uzyskując jeden z trzech najwyżej punktowanych wyników lub
 • został wielokrotnym laureatem konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub
 • został laureatem trzeciego stopnia olimpiady o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej (ponadpodstawowej):

 • uczeń uczy się w szkole położonej na terenie województwa podkarpackiego,
 • uczeń został laureatem trzeciego stopnia ogólnopolskiej lub międzynarodowej olimpiady.

w przypadku szkoły zawodowej:

 • uczeń uczy się w szkole położonej na terenie województwa podkarpackiego,
 • uczeń został laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady lub turnieju obejmującego problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej lubzostał laureatem trzeciego stopnia olimpiady o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

 O nagrodę pieniężną może ubiegać się również absolwent szkoły ponadgimnazjalnej, położonej na terenie województwa podkarpackiego, który uzyskał świadectwo dojrzałości i spełnił warunki określone dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej (ponadpodstawowej).

Nagroda pieniężna dla zespołu działającego w szkole lub placówce oświatowej

 • zespół musi działać przy szkole bądź placówce oświatowej z terenu województwa podkarpackiego,
 • zespół posiada osiągnięcia artystyczne na szczeblu, co najmniej ogólnopolskim lubszczególne osiągnięcia naukowe zespołu uczniów tej szkoły.

WNIOSEK

Z wnioskiem o przyznanie stypendium lub nagrody pieniężnej występuje uczeń pełnoletni lub rodzic (opiekun prawny) niepełnoletniego ucznia.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody pieniężnej dla zespołu artystycznego lub zespołu osóbwystępuje dyrektor szkoły lub placówki.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski składa się do Zarządu Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu na adres:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

al. Łukasza Cieplińskiego 4 

35-010 Rzeszów

Wnioski należy skłdać do dnia 31 lipca. O dacie złożenia wniosku decyduje data nadania wniosku.

 Wnioski ocenia Komisja powołana przez Zarządu Województwa Podkarpackiego.