Otwórz/zamknij mapę strony

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego to umowa między rządem i samorządem województwa. Przedmiotem Kontraktu jest określenie wspólnych celów i najważniejszych przedsięwziąć o istotnym znaczeniu dla rozwoju kraju oraz Województwa Podkarpackiego.

Dla zrealizowania tych zamierzeń rząd i samorząd deklarują współpracę. Cele określone w Kontrakcie realizowane są poprzez tzw. „przedsięwzięcia priorytetowe” zapisane w tym dokumencie. Kontrakt Terytorialny nie posiada odrębnego źródła finansowania a przedsięwzięcia finansowane są głownie ramach dostępnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz - w niewielkim zakresie - ze środków krajowych. Wspólne działania obu stron mają również służyć realizacji Umowy Partnerstwa w obszarze polityki spójności.

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego podpisano 12 grudnia 2014 r.

Aneks nr 1 do Kontraktu Terytorialnego określa przede wszystkim wysokość, sposób i warunki przekazywania przez stronę rządową środków finansowych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 (RPO) oraz zobowiązania finansowe strony samorządowej i ogólne warunki współpracy stron w zakresie realizacji RPO WP 2014 – 2020. Aneks nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego podpisano 7 sierpnia 2015 r.

Aneks Nr 2 do Kontraktu Terytorialnego Województwa Podkarpackiego podpisany został w dniu 29 maja 2017 r., wprowadza na listę podstawową dwa nowe przedsięwzięcia:
„Wsparcie obszaru kultury w województwie podkarpackim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego”, obejmujące obszar kultury;

„Rozwój klastrów energii w województwie podkarpackim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym”, dotyczące klastrów energii.

W ślad za przedsięwzięciem dot. kultury do załącznika 1b do Kontraktu wpisanych zostało 8 nowych zadań z naszego regionu z obszaru kultury, które dzięki temu mogły uzyskać dodatkowe 10 pkt. w procedurze konkursowej POIiŚ:

1. Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego,
2. Kalwaryjskie fortalicium Fredry - konserwacja, rewaloryzacja i roboty budowlane przy zabytkowych obiektach klasztornych wraz z kaplicami kalwaryjskimi,
3. Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej,
4. Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu,
5. Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury,
6. Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu,
7. Prace remontowo-konserwatorskie przy Pałacu Myśliwskim Potockich w Julinie dla ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego regionu,
8. Zachowanie dziedzictwa kulturowego dawnych Kresów Rzeczypospolitej na Ziemi Lubaczowskiej.

Przedsięwzięcie z obszaru OZE jest inicjatywą Ministra Energii. Jego celem będzie wykorzystanie przez społeczności lokalne środków dostępnych na rozwój odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie emisji CO2 oraz wprowadzenie efektywnego wykorzystania energii przez możliwie szerokie grono odbiorców. Za rekomendacje dla klastrów z poszczególnych województw oraz ocenę zgłaszanych przez nie projektów odpowiedzialne jest Ministerstwo Energii.

Aneksem Nr 2 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego przeniesiono również z listy warunkowej na podstawową przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja linii kolejowej Padew Wola Baranowska (L-79) w ramach prac przy rozbudowie terminala LHS w Woli Baranowskiej", co pozwoli ruszyć z pracami w ramach tego przedsięwzięcia.

Aneks Nr 3 do Kontraktu Terytorialnego Województwa Podkarpackiego podpisano 16 października 2017 r., w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023 (z perspektywą do 2025 r.)” zwiększającego limit finansowy wydatków na zadania drogowe, co ma przyspieszyć realizację niektórych ważnych inwestycji krajowych.

Aneks nr 3 wprowadził do Kontraktu następujące zmiany:

1. przedsięwzięcie pn: S-19 Babica Ban/Barwinek przeniesiono z listy przedsięwzięć warunkowych na listę przedsięwzięć podstawowych, przy jednoczesnym dokonaniu zmiany nazwy przedsięwzięcia na: Budowa drogi S-19 Rzeszów Barwinek w. Babica (bez węzła) - Barwinek,

2. przedsięwzięcie pn: Budowa obwodnicy Łańcuta przeniesiono z listy przedsięwzięć warunkowych na listę przedsięwzięć podstawowych,

3. zmieniono nazwę zadania zapisanego na liście przedsięwzięć warunkowych z: Przebudowa drogi (DK 19) na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do DW 869 (droga lotniskowa) na: Budowa DW 878od ul. Lubelskiej w Rzeszowie do DW 869- (etap I i ll), co odzwierciedla rzeczywisty zakres robót.

 Załącznik nr 5b  do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego zawiera wykaz projektów kwalifikujących się do wsparcia ze środków EFRR w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a w RPO WP 2014 – 2020. Projekty wpisane do załącznika zostały pozytywnie zaopiniowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Rozwoju i będą mogły startować w konkursie ogłoszonym dla Działania 1.1"Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych".  Załącznik nr 5b do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego podpisano w lipcu 2016 r.

Aneks nr 4Aneks nr 4 - do Kontraktu Terytorialnego Województwa Podkarpackiego wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Program dla Bieszczad”.

 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego