Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

W roku 2015 trwały prace nad uszczegółowieniem zapisów Kontraktu Terytorialnego poprzez dostarczenie stronie rządowej szczegółowych informacji dotyczących przedsięwzięć priorytetowych wymienionych w tym dokumencie. 

marzec – sierpień 2015 r. – prace związane z przygotowaniem szczegółowych informacji dla wszystkich przedsięwzięć priorytetowych zapisanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego, prowadzone były równolegle z negocjacjami ze stroną rządową w sprawie Aneksu nr 1 do Kontraktu.

Szczegółowe informacje nt. przedsięwzięć priorytetowych – tzw. fiszki kontraktowe, przygotowywano w ścisłej współpracy z potencjalnymi beneficjentami środków finansowych, tj. instytucjami odpowiedzialnymi za ich przygotowanie i realizację.

10 marca 2015 r. – wskazanie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 31 sierpnia 2015 r. jako ostatecznego terminu przekazania stronie rządowej, szczegółowych informacji nt. przedsięwzięć priorytetowych zapisanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego - pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju – Marcelego Niezgody, znak: DKS.II.736.5.2015.MB, z dnia 10. 03. 2015 r.

Zgodnie z zapisami art. 7 ust. 1 Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego, strony – według właściwości wskazanej w art. 6 ust. 1, zobowiązane są przekazać sobie nawzajem informacje szczegółowe na temat każdego z przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w Kontrakcie, przygotowane zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. 1a do tego dokumentu.


23 marca 2015 r. – przesłanie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wyjaśnień w zakresie właściwości stron odpowiedzialnych za przygotowanie fiszek kontraktowych oraz szczegółową instrukcję wypełniania tego formularza - pismo znak: DKS.X.736.3.2015.IZG.1, z dnia 23. 03. 2015 r.

27 sierpnia 2015 r.- podjęcie przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwały Nr 87/2007/17 w sprawie przekazania Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju szczegółowych informacji dotyczących przedsięwzięć priorytetowych do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego.

28 sierpnia 2015 r. - przekazanie na ręce Pani Marii Wasiak – Minister Infrastruktury i Rozwoju, zgodnie z przyjętą właściwością stron, kompletu szczegółowych informacji dla przedsięwzięć priorytetowych zapisanych w Kontrakcie - pismo znak: RR. VIII. 412.76.2015.2015.LŻ, z dnia 28. 08. 2015 r.

Ze względu na zakres rzeczowy, przedsięwzięcia pogrupowano tematycznie w następujący sposób:

- zał. nr 1 - przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury drogowej,
- zał. nr 2 - przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury kolejowej,
- zał. nr 3 - przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury ochrony zdrowia,
- zał. nr 4 - przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury sportowej,
- zał. nr 5 - przedsięwzięcia dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej, efektywności energetycznej oraz sieci ciepłowniczych i chłodniczych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego realizowane w ramach ZIT (formularze dwóch przedsięwzięć przekazano do MIR 28 sierpnia br., fiszka trzeciego przedsięwzięcia, dot. mobilności miejskiej, została dostarczona do tut urzędu 2 września br. i również przekazana do MIR z zachowaniem właściwego trybu).

- zał. nr 6 - pozostałe przedsięwzięcia.

Dodatkowo, dla przedsięwzięć priorytetowych z zakresu infrastruktury B + R jednostek naukowych, które finansowane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014 – 2020) (Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, PI 1a Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy), przygotowano „fiszki kontraktowe” wszystkich zgłoszonych projektów. W styczniu br. zostały one przekazane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNISW) w celu zaopiniowania. Na dzień przygotowania niniejszej informacji, tj. 16. 09. 2015 r., proces weryfikacji nie został jeszcze zakończony. Ostatecznie w Kontrakcie znajdą się przedsięwzięcia, które otrzymają pozytywną opinię MNISW oraz uzyskają dofinansowanie z RPO WP 2014 – 2020.

- zał. nr 7 - przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury B + R jednostek naukowych.

Trzecią grupę formularzy stanowią szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięć priorytetowych proponowanych przez Zarząd Województwa do ujęcia w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego, projekty te stanowią istotne uzupełnienie przedsięwzięć zapisanych w Kontrakcie. Wszystkie znalazły się w Stanowisku negocjacyjnym do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego strony samorządowej, przyjętym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego 15 września 2014 r. Przeszły więc procedurę opiniowania przez jednostki samorządu terytorialnego w formie konferencji konsultacyjnej, o której mowa w art. 14n, ust 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1649).

- zał. nr 8  - przedsięwzięcia proponowane przez Zarząd Województwa do ujęcia w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego.

Przekazanie stronie rządowej, przez stronę samorządową, formularzy szczegółowych informacji przedsięwzięć priorytetowych zapisanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego rozpoczęło proces uzgadniania warunków finansowania i realizacji poszczególnych projektów. Zgodnie z zapisami art. 7 ust 2 Kontraktu Terytorialnego, aby informacje o przedsięwzięciach mogły stanowić zał. 1b Kontraktu, muszą zostać zaakceptowane przez obie strony.

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego