Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

LOgo

Pytania i odpowiedzi do Konkursu dotacji – Przygotowanie programów rewitalizacji

 

1.Jakie składniki wynagrodzenia pracowników merytorycznych zatrudnionych przy realizacji programu rewitalizacji można uznać za kwalifikowane? 

Zgodnie z zapisami podrozdziału 7.1 Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 wszystkie składniki wynagrodzenia pracowników merytorycznych zatrudnionych przy realizacji projektu są kwalifikowane na zasadach określonych w Wytycznych z wyjątkiem nagród jubileuszowych oraz odpraw pracowniczych. Wydatki te muszą być racjonalnie skalkulowane i nie mogą odbiegać od poziomu systemu płacowego w danej jednostce. Przy opracowaniu projektu budżetu i określeniu poszczególnych wydatków należy wziąć pod uwagę następujące warunki (pkt IX Regulaminu Konkursu dotacji):
1) są niezbędne do realizacji projektu;
2) dokonywane są przy zachowaniu zasady efektywności;
3) poniesione zostaną przez Wnioskodawcę w terminie określonym w Regulaminie;
4) wykazane będą w dokumentacji księgowej Wnioskodawcy, w sposób umożliwiający ich zidentyfikowanie i weryfikację;
5) zostaną potwierdzone oryginałami stosownych dokumentów;
6) poniesione zgodnie z postanowieniami umowy.

 

2.Jesteśmy gminą wiejską złożoną z kilkunastu miejscowości,z ilu podobszarów może składać się nasz program rewitalizacji?

Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r. oraz Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 nie określają tej skali. Oba dokumenty wskazują, iż łączny obszar objęty programem rewitalizacji nie powinien przekroczyć 20% ogólnej powierzchni gminy i 30% liczby mieszkańców.

 

3.W jaki sposób wnioskodawca powinien odnieść się do zał. 3b Regulaminu konkursu dotacji - kryterium 7,8,9 ?

Wnioskodawca w odniesieniu do kryterium nr 7 powinien zawrzeć informacje w cz. II.7 wniosku na temat tego czy zamierza przeprowadzić modernizacje budynków wielorodzinnych oddanych do użytku przed 1989r. Informacje dotyczące kryterium 8 i 9 w oparciu o dostępne źródła statystyczne trzeba podać w cz.II.4 wniosku.

 

4.Czy w ramach wydatków związanych z opracowaniem programu rewitalizacji, analiz i ekspertyz kosztem kwalifikowanym mogą być wydatki związane ze zleceniem opracowania programu ekspertom zewnętrznym (firmie zewnętrznej)?

Zgodnie z Regulaminem Konkursu Dotacji - Przygotowanie programów rewitalizacji Kwalifikowalność kosztów pkt 9.3 za koszty kwalifikowalne zostaną uznane wydatki poniesione na realizację działań, o których mowa w części IV Działania w projekcie tj. m.in. wydatki związane ze zleceniem opracowania lub aktualizacji programu rewitalizacji oraz opracowania analiz i ekspertyz ekspertom zewnętrznym (także firmie zewnętrznej).

 

5. Czy wydatkiem kwalifikowalnym będzie kwota objęta fakturą za usługę polegającą na opracowaniu programu rewitalizacji zleconą zewnętrznej firmie doradczej w drodze procedury zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro? Opis przedmiotu zamówienia będzie zawierał szczegółowy zakres zadań, do jakich będzie zobowiązany Wykonawca m.in. Opracowanie części diagnostyczno-analitycznej, badań diagnostycznych, konsultacji społecznych.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu Dotacji - Przygotowanie programów rewitalizacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego ogłoszonego 21 stycznia 2016 r. za koszty kwalifikowalne zostaną uznane wydatki związane m.in. z opracowaniem analiz, zaangażowaniem ekspertów, planów działań, itp. niezbędnych do opracowania programu rewitalizacji (w tym m.in. wynagrodzenia zewnętrznych ekspertów) jak również wydatki związane z opracowaniem lub aktualizacją programu rewitalizacji (w tym m.in. wynagrodzenie pracowników merytorycznych lub ekspertów zewnętrznych).
W przypadku wyboru usług zewnętrznych należy stosować zasady określone w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177) lub właściwych procedur udzielania zamówień publicznych.
W Regulaminie konkursu dotacji nie zostały określone limity poszczególnych wydatków, a maksymalna całkowita wartość projektu jednego Wnioskodawcy, która nie może przekroczyć 200 000 PLN, przy opracowaniu projektu budżetu i określeniu poszczególnych wydatków należy wziąć pod uwagę następujące warunki (pkt IX Regulaminu konkursu dotacji):
1) są niezbędne do realizacji projektu;
2) dokonywane są przy zachowaniu zasady efektywności;
3) poniesione zostaną przez Wnioskodawcę w terminie określonym w Regulaminie;
4) wykazane będą w dokumentacji księgowej Wnioskodawcy, w sposób umożliwiający ich zidentyfikowanie i weryfikację;
5) zostaną potwierdzone oryginałami stosownych dokumentów;
6) poniesione zgodnie z postanowieniami umowy.
Zgodnie z załącznikiem nr 6 do Regulaminu konkursu dotacji Komisja Konkursowa na etapie oceny wniosku szczegółowo zweryfikuje planowane do poniesienia koszty zgodnie z kryteriami merytorycznymi. Komisja może dokonać korekty budżetu projektu m.in. w przypadku zidentyfikowania kosztów, które uzna za niekwalifikowalne, nieuzasadnione lub zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi.

 

6. W którym punkcie wniosku należy wyszczególnić czynności i zakres zadań wykonawcy opracowania programu rewitalizacji?

We Wniosku o przyznanie dotacji „Przygotowanie programów rewitalizacji” (załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu dotacji) w pkt II Informacje o projekcie – część merytoryczna należy wskazać m.in. opis działań przygotowawczych wnioskodawcy do opracowania/aktualizacji programu rewitalizacji.

 

7. W związku z koniecznością uzyskania pozytywnej oceny opracowanego programu rewitalizacji, która jest warunkiem zatwierdzenia sprawozdania końcowego, czy przedkładany do oceny program ma być już przyjęty uchwałą Rady Miejskiej czy może być zaopiniowany przez zatwierdzeniem przez Radę. Co w sytuacji, gdy radni wniosą po ocenie Urzędu Marszałkowskiego jeszcze jakieś poprawki?

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego będzie opiniował programy rewitalizacji, a nie ich projekty. Program rewitalizacji (niezależnie od nazwy) przekazany do opiniowania musi być uprawomocniony, czyli przyjęty w drodze uchwały przez Radę Gminy/Radę Miejską/Radę Miasta.

 

8. Czy w ramach konkursu można wnioskować o dotację na opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji sporządzonego w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym, a nie w oparciu o ustawę o rewitalizacji?

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777), gmina, która posiada uchwalony program zawierający działania służące wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego może realizować przedsięwzięcia wynikające z tego programu do 31 grudnia 2023 r. Po tej dacie ww. ustawa przewiduje obowiązek uchwalenia GPR w przypadku, gdy gmina zamierza nadal prowadzić rewitalizację lub dopiero zaczyna jej prowadzenie. Do końca 2023 r. mamy okres przejściowy i w tym okresie gminy mogą kontynuować działania w oparciu o uchwalone wcześniej programy rewitalizacji.
Interpretacja przepisów art. 52 ust. 1 i 2 ustawy o rewitalizacji prowadzi do stwierdzenia, iż gmina jest uprawniona do uchwalenia po 18 listopada 2015 r. programu rewitalizacji na podstawie art. ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym, jednak nie jest uprawniona do przekształcania takiego programu w gminny program rewitalizacji na podstawie art. 52 ust. 2-4 ustawy o rewitalizacji.

 

9. Czy wydatkiem kwalifikowalnym będzie kwota objęta fakturą za usługę polegającą na opracowaniu programu rewitalizacji zleconą zewnętrznej firmie doradczej w drodze procedury zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro? Opis przedmiotu zamówienia będzie zawierał szczegółowy zakres zadań, do jakich będzie zobowiązany Wykonawca m.in. opracowanie części diagnostyczno-analitycznej, badań diagnostycznych, konsultacji społecznych.

Zgodnie z Regulaminem Konkurs dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego ogłoszonego 21 stycznia 2016 r. za koszty kwalifikowalne zostaną uznane wydatki związane m.in. z opracowaniem analiz, zaangażowaniem ekspertów, planów działań, itp. niezbędnych do opracowania programu rewitalizacji (w tym m.in. wynagrodzenia zewnętrznych ekspertów) jak również wydatki związane z opracowaniem lub aktualizacją programu rewitalizacji (w tym m.in. wynagrodzenie pracowników merytorycznych lub ekspertów zewnętrznych).
W przypadku wyboru usług zewnętrznych należy stosować zasady określone w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177) lub właściwych procedur udzielania zamówień publicznych.
W Regulaminie konkursu dotacji nie zostały określone limity poszczególnych wydatków a maksymalna całkowita wartość projektu jednego Wnioskodawcy, która nie może przekroczyć 200 000 PLN, przy opracowaniu projektu budżetu i określeniu poszczególnych wydatków należy wziąć pod uwagę następujące warunki (pkt. IX Regulaminu Konkursu dotacji):
1) są niezbędne do realizacji projektu;
2) dokonywane są przy zachowaniu zasady efektywności;
3) poniesione zostaną przez Wnioskodawcę w terminie określonym w Regulaminie;
4) wykazane będą w dokumentacji księgowej Wnioskodawcy, w sposób umożliwiający ich zidentyfikowanie i weryfikację;
5) zostaną potwierdzone oryginałami stosownych dokumentów;
6) poniesione zgodnie z postanowieniami umowy.

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do Regulaminu konkursu dotacji Komisja Konkursowa na etapie oceny wniosku szczegółowo zweryfikuje planowane do poniesienia koszty zgodnie z kryteriami merytorycznymi. Komisja może dokonać korekty budżetu projektu m.in. w przypadku zidentyfikowania kosztów, które uzna za niekwalifikowalne, nieuzasadnione lub zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi.


10. W związku z powyższym, w którym punkcie wniosku należy wyszczególnić czynności i zakres zadań wykonawcy opracowania programu rewitalizacji?

We Wniosku o przyznanie dotacji „Przygotowanie programów rewitalizacji” (załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu dotacji) w pkt. II Informacje o projekcie – część merytoryczna należy wskazać m.in. opis działań przygotowawczych wnioskodawcy do opracowania/aktualizacji programu rewitalizacji.


11. W związku z koniecznością uzyskania pozytywnej oceny opracowanego programu rewitalizacji, która jest warunkiem zatwierdzenia sprawozdania końcowego, czy przedkładany do oceny program ma być już przyjęty uchwałą Rady Miejskiej czy może być zaopiniowany przez zatwierdzeniem przez Radę. Co w sytuacji, gdy radni wniosą po ocenie Urzędu Marszałkowskiego jeszcze jakieś poprawki? 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego będzie opiniował programy rewitalizacji a nie ich projekty. Program rewitalizacji (niezależnie od nazwy) przekazany do opiniowania musi być uprawomocniony, czyli przyjęty w drodze uchwały przez Radę Gminy/Radę Miejską/Radę Miasta.

 

12. Czy w ramach konkursu można wnioskować o dotację na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji sporządzonego w oparciu o ustawę o samorządzie a nie w oparciu o ustawę o rewitalizacji?

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777), gmina, która posiada uchwalony program zawierający działania służące wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego może realizować przedsięwzięcia wynikające z tego programu do 31 grudnia 2023 r. Po tej dacie ww. ustawa przewiduje obowiązek uchwalenia GPR w przypadku, gdy gmina zamierza nadal prowadzić rewitalizację lub dopiero zaczyna jej prowadzenie. Do końca 2023 r. mamy okres przejściowy i w tym okresie gminy mogą kontynuować działania w oparciu o uchwalone wcześniej programy rewitalizacji.

Interpretacja przepisów art. 52 ust. 1 i 2 ustawy o rewitalizacji prowadzi do stwierdzenia, iż gmina jest uprawniona do uchwalenia po 18 listopada 2015 r. programu rewitalizacji na podstawie art. ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym, jednak nie jest uprawniona do przekształcania takiego programu w gminny program rewitalizacji na podstawie art. 52 ust. 2-4 ustawy o rewitalizacji.


13. Potrzeby rewitalizacyjne a Strategia rozwoju gminy – co w przypadku gdy w strategii rozwoju gminy brak danych o obszarach zdegradowanych oraz o rewitalizacji? Natomiast w wyniku przeprowadzonej diagnozy takie obszary znajdują się na obszarze gminy.

Wystarczające jest wskazanie fragmentu strategii odnoszącej się do działań znajdujących się w obszarze znaczeniowym rewitalizacji zgodnie z załącznikiem nr 1 Cechy i elementy Programów rewitalizacji do Regulaminu konkursu. 

 

14. Czy oprócz maksymalnego poziomu dofinansowania będzie brana pod uwagę także minimalna wartość projektu?

Zgodnie z zapisami Regulamin Konkursu Dotacji Przygotowanie programów rewitalizacji część VIII Finansowanie konkursu pkt 8.3 łączna wartość projektu jednego Wnioskodawcy nie może przekraczać 200 000 PLN, nigdzie nie ma określonej minimalnej kwoty wartości projektu. 

 

15. W ramach konkursu istnieje możliwość sfinansowania kosztów związanych z opracowaniem lub aktualizacją programów rewitalizacji poniesionych przez gminę nie wcześniej niż od dnia 1 maja 2015 roku czy 2016 roku?

Zgodnie z częścią IX pkt. 11.2 Regulaminu Konkursu Dotacji – Przygotowanie programów rewitalizacji w ramach konkursu istnieje możliwość sfinansowania kosztów związanych z opracowaniem lub aktualizacją programów rewitalizacji poniesionych przez gminę nie wcześniej niż od 1 maja 2015 r. Przez poniesienie wydatków należy rozumieć rozchód środków pieniężnych (ujęcie kasowe). Programy rewitalizacji opracowane przed tym terminem nie będą kwalifikowalne w tym konkursie. Projekty muszą zostać zrealizowane do dnia 31 stycznia 2017 roku. Za datę zakończenia realizacji projektu uznaje się datę zakończenia ostatniego działania określonego we wniosku o udzielenie dotacji. 

 

16. Analizując wniosek o przyznanie dotacji na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji zwracam się z zapytaniem o pkt. II.3. Potrzeby rewitalizacyjne a strategia rozwoju gminy (lub dokument równoważny). Co w przypadku gdy Gmina nie posiada aktualnej Strategii Rozwoju Gminy? Czy może to być dokument np. zaktualizowany Plan Odnowy Wsi na nowe programowanie 2014-2020 czy może to być np. Strategia Rozwoju Gminy z lat ubiegłych?

Zgodnie z pkt. II.3. Wniosku o przyznanie dotacji „Przygotowanie programów rewitalizacji” nie jest konieczne zamieszczanie opisu ze Strategii Rozwoju Gminy można zamieścić krótki opis postanowień z dokumentu równoważnego w zakresie rewitalizacji. Wystarczające jest wskazanie fragmentów dokumentu odnoszących się do działań znajdujących się w obszarze znaczeniowym rewitalizacji, w oparciu o załącznik 1 do Regulaminu Konkursu Dotacji.

Wyznaczenie obszaru musi nastąpić w dokumencie strategicznym gminy przyjmowanym uchwałą rady gminy, może to być strategia rozwoju gminy, strategia przestrzenna, strategia rozwiązywania problemów społecznych itd.

 

17.Czy procedury przeprowadzania konsultacji i wystąpienia przez Gminę o zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji realizowanego w oparciu o Ustawę o rewitalizacji, muszą być wykonane w odpowiedniej kolejności, czy mogą być przeprowadzane równolegle?

Procedury zgodnie z Komentarzem do Ustawy o rewitalizacji zamieszczonym na stronie Ministerstwa Rozwoju ( str. 16 i 17) powinny być stosowane w kolejności, nie mogą się wyprzedzać ani przebiegać równocześnie cyt: "Zakończenie danej formy prowadzenia konsultacji społecznych rodzi po stronie wójta obowiązek niezwłocznego opracowania informacji podsumowującej przebieg tej formy. Informacja zawierać ma dane o miejscu i czasie przeprowadzenia konsultacji oraz omówienie ich przebiegu. W przypadku podstawowej formy konsultacji (zbieranie uwag) niezbędne jest ponadto zawarcie w informacji treści wszystkich uwag wraz z omówieniem sposobu odniesienia się do nich wójta. Zamieszczenie tej informacji, w odniesieniu do każdej z form konsultacji społecznych, na stronie podmiotowej BIP gminy, stanowi czynność przesądzającą o uznaniu konsultacji społecznych za zakończone. Dopiero wówczas możliwe jest przejście do kolejnych faz procedur. Jawność i transparentność procesu rewitalizacji w przypadku konsultacji społecznych realizowana jest nie tylko poprzez obowiązek zawiadamiania o zamiarze przeprowadzenia konsultacji społecznych, lecz również przez obowiązki związane z publikowaniem zarówno konsultowanych projektów, jak i (wspomnianych wyżej) wyników przeprowadzonych konsultacji. Ogłoszeń dokonuje się na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz, na żądanie osób zainteresowanych, udostępnia się w siedzibie urzędu gminy. Sposób prowadzenia stron BIP reguluje ustawa o dostępie do informacji publicznej, wskazując m.in. że prowadzenie strony BIP jest obowiązkowe. Należy podkreślić, że naruszenie przepisów dotyczących sposobu prowadzenia konsultacji społecznych stanowić będzie w efekcie naruszenie sposobu procedowania nad projektami aktów, których przyjęcie poprzedzone jest konsultacjami. W przypadku aktów, które kontrolowane są przez sądy administracyjne na podstawie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym, prowadzić to może do stwierdzenia nieważności takiego aktu. " Ponadto w przypadku posiadania przez Gminę regulaminu konsultacji należy go dla potrzeb realizacji GPR dostosować zgodnie z ustawą o rewitalizacji cyt."... należy zaznaczyć, że instytucja konsultacji społecznych nie stanowi rozwiązania nowego, zwłaszcza w działalności gmin. Zgodnie z art. 5a ustawy o samorządzie gminnym, uchwała rady gminy może określić zasady przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, których przedmiotem jest sfera działalności gminy lub inne ważne sprawy lokalne. Szereg gmin przyjęło w oparciu o ten przepis uchwały i prowadzi skuteczne konsultacje dotyczące proponowanych do podjęcia działań. Należy jednak podkreślić, że przepisy dotyczące konsultacji społecznych, zawarte w ustawie, stanowią regulacje szczegółowe wobec ogólnych przepisów dot. konsultacji z mieszkańcami. Zatem posiadanie przez gminę regulaminu konsultacji wydanego na podstawie art. 5a ustawy o samorządzie gminnym, nie zwalnia z obowiązku stosowania zasad przeprowadzania konsultacji określonych w ustawie, zaś regulaminy powinny w tym zakresie być dostosowane do brzmienia ustawy, w celu uniknięcia niejasności.

 

 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego