Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

Zarząd Województwa Podkarpackiego zaprasza do składania wniosków o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów ds. programów rewitalizacji uczestniczących w ocenie wniosków w Konkursie dotacji na działania wspierające gminy w procesie opracowania lub aktualizowania programów rewitalizacji oraz oceniających i weryfikujących programy rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości składania wniosków o wpis do Wykazu oraz wymagania dla kandydatów zawarte są w załączonym poniżej dokumencie pn. Zasady naboru kandydatów na ekspertów oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów ds. programów rewitalizacji


I. Wymagane dokumenty
1. Wypełniony Wniosek o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów ds. programów rewitalizacji;
2. Formularz Kwestionariusza osobowego dla kandydata na eksperta ds. programów rewitalizacji;
3. Oświadczenie kandydata na eksperta o niekaralności, o korzystaniu z praw publicznych, zdolności do czynności prawnych oraz niepozostawaniu w stosunku pracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie lub Instytucją Pośredniczącą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;
4. Zgodę kandydata na eksperta na zamieszczenie danych osobowych w Wykazie oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez kandydata na eksperta w procesie tworzenia i prowadzenia Wykazu na potrzeby udziału w wyborze projektów;
5. Oświadczenie o posiadaniu wiedzy z zakresu finansowania działań rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;
6. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie każdego z wymaganych warunków dotyczących posiadanej wiedzy, umiejętności, doświadczenia zawodowego. Kryteria udziału w naborze zostały szczegółowo opisane w dokumencie Zasady naboru kandydatów na ekspertów oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów ds. programów rewitalizacji.


II. Termin i miejsce składania wniosku:
Dokumenty aplikacyjne wymienione w pkt I należy przesłać pocztą w zamkniętej kopercie na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Rozwoju Regionalnego
al. Ł. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

 

z dopiskiem: Wniosek o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów ds. programów rewitalizacji lub dostarczyć osobiście bądź przez posłańca do Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pod wskazany powyżej adres, w terminie od dnia 27 kwietnia 2016 r. do dnia 10 maja 2016 r. w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.


Wnioski złożone po terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) pozostawia się bez rozpatrzenia.


III. Informacje dodatkowe
1. Źródłem finansowania pracy ekspertów jest m.in. Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach umowy nr DPT/BDG-II/POPT/125/15 z dnia 23 grudnia 2015 roku, ze zmianami, pomiędzy Ministrem Rozwoju i Województwem Podkarpackim dotyczącej przekazania dotacji celowej na realizację zadania, polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji oraz budżet Województwa Podkarpackie.
2. Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru kandydatów na ekspertów oraz prowadzenia Wykazu uregulowane są w dokumencie pn.: „Zasady naboru na ekspertów oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów ds. programów rewitalizacji”.
3. Procedura kwalifikacyjna naboru kandydatów na ekspertów ds. programów rewitalizacji będzie dwuetapowa:
 - pierwszy etap obejmuje weryfikację spełnienia kryteriów formalnych dotyczących wymaganych dokumentów. Komisja kwalifikacyjna ds. naboru kandydatów na ekspertów dokona oceny zgłoszonych wniosków w oparciu o kartę oceny wniosków;
 - drugi etap obejmuje weryfikację spełnienia kryteriów merytorycznych dotyczących posiadanej wiedzy, umiejętności, doświadczenia zawodowego.
4. Przewodniczący Komisji kwalifikacyjnej przeprowadzającej nabór kandydatów na ekspertów do spraw programów rewitalizacji może podjąć decyzję o przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych i/lub pisemnego testu w celu potwierdzenia spełniania przez osoby ubiegające się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów warunków dotyczących posiadanej wiedzy, umiejętności, doświadczenia zawodowego.
5. Do Wykazu kandydatów na ekspertów ds. programów rewitalizacji zostaną wpisane osoby, które otrzymają pozytywny wynik procedury kwalifikacyjnej.
6. Zarząd Województwa Podkarpackiego opublikuje na stronie www.podkarpackie.pl, zakładka Rozwój Regionalny - Rewitalizacja, Wykaz kandydatów na ekspertów ds. programów rewitalizacji.


IV. Dodatkowych informacji związanych z naborem kandydatów na ekspertów udzielają pracownicy Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pod numerem telefonu: 17 7476465

 

Ogłoszenie o naborze

 

Załączniki do Ogłoszenia o naborze:

1) Wzór wniosku i formularza kwestionariusza osobowego kandydata na eksperta;
2) Wzór oświadczenia kandydata na eksperta o niekaralności, o korzystaniu z praw publicznych, zdolności do czynności prawnych oraz niepozostawaniu w stosunku pracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie lub Instytucją Pośredniczącą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;
3) Wzór zgody kandydata na eksperta na zamieszczenie danych osobowych w Wykazie oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez kandydata na eksperta w procesie tworzenia i prowadzenia Wykazu na potrzeby udziału w wyborze projektów;
4) Oświadczenie o posiadaniu wiedzy z zakresu finansowania działań rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;
5) Zasady naboru na ekspertów oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów ds. programów rewitalizacji.

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego zaprasza do składania wniosków o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów ds. programów rewitalizacji uczestniczących w ocenie wniosków w Konkursie dotacji na działania wspierające gminy w procesie opracowania lub aktualizowania programów rewitalizacji oraz oceniających i weryfikujących programy rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości składania wniosków o wpis do Wykazu oraz wymagania dla kandydatów zawarte są w załączonym poniżej dokumencie pn. Zasady naboru kandydatów na ekspertów oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów ds. programów rewitalizacji

I.      Wymagane dokumenty

1.   Wypełniony Wniosek o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów ds. programów rewitalizacji;

2.   Formularz Kwestionariusza osobowego dla kandydata na eksperta ds. programów rewitalizacji;

3.   Oświadczenie kandydata na eksperta o niekaralności, o korzystaniu z praw publicznych, zdolności do czynności prawnych oraz niepozostawaniu w stosunku pracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie lub Instytucją Pośredniczącą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;

4.   Zgodę kandydata na eksperta na zamieszczenie danych osobowych w Wykazie oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez kandydata na eksperta w procesie tworzenia i prowadzenia Wykazu na potrzeby udziału w wyborze projektów;

5.   Oświadczenie o posiadaniu wiedzy z zakresu finansowania działań rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;

6.   Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie każdego z wymaganych warunków dotyczących posiadanej wiedzy, umiejętności, doświadczenia zawodowego. Kryteria udziału w naborze zostały szczegółowo opisane w dokumencie Zasady naboru kandydatów na ekspertów oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów ds. programów rewitalizacji.

II.    Termin i miejsce składania wniosku:

Dokumenty aplikacyjne wymienione w pkt I należy przesłać pocztą w zamkniętej kopercie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Departament Rozwoju Regionalnego

al. Ł. Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

z dopiskiem: Wniosek o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów ds. programów rewitalizacji

lub dostarczyć osobiście bądź przez posłańca do Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pod wskazany powyżej adres, w terminie od dnia 27 kwietnia 2016 r. do dnia 10 maja 2016 r. w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

Wnioski złożone po terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) pozostawia się bez rozpatrzenia.

III.   Informacje dodatkowe

1.      Źródłem finansowania pracy ekspertów jest m.in. Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach umowy nr DPT/BDG-II/POPT/125/15 z dnia 23 grudnia 2015 roku, ze zmianami, pomiędzy Ministrem Rozwoju i Województwem Podkarpackim dotyczącej przekazania dotacji celowej na realizację zadania, polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji oraz budżet Województwa Podkarpackie.

2.      Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru kandydatów na ekspertów oraz prowadzenia Wykazu uregulowane są w dokumencie pn.: „Zasady naboru na ekspertów oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów ds. programów rewitalizacji”.

3.      Procedura kwalifikacyjna naboru kandydatów na ekspertów ds. programów rewitalizacji będzie dwuetapowa:

ü  pierwszy etap obejmuje weryfikację spełnienia kryteriów formalnych dotyczących wymaganych dokumentów. Komisja kwalifikacyjna ds. naboru kandydatów na ekspertów dokona oceny zgłoszonych wniosków w oparciu o kartę oceny wniosków;

ü  drugi etap obejmuje weryfikację spełnienia kryteriów merytorycznych dotyczących posiadanej wiedzy, umiejętności, doświadczenia zawodowego.

3.    Przewodniczący Komisji kwalifikacyjnej przeprowadzającej nabór kandydatów na ekspertów do spraw programów rewitalizacji może podjąć decyzję o przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych i/lub pisemnego testu w celu potwierdzenia spełniania przez osoby ubiegające się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów warunków dotyczących posiadanej wiedzy, umiejętności, doświadczenia zawodowego.

4.    Do Wykazu kandydatów na ekspertów ds. programów rewitalizacji zostaną wpisane osoby, które otrzymają pozytywny wynik procedury kwalifikacyjnej.

5.    Zarząd Województwa Podkarpackiego opublikuje na stronie www.podkarpackie.pl, zakładka Rozwój Regionalny - Rewitalizacja, Wykaz kandydatów na ekspertów ds. programów rewitalizacji.

IV.  Dodatkowych informacji związanych z naborem kandydatów na ekspertów udzielają pracownicy Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pod numerem telefonu: 17 7476465

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze <plik>

Załączniki do Ogłoszenia o naborze:

1)     Wzór wniosku i formularza kwestionariusza osobowego kandydata na eksperta <plik>;

2)     Wzór oświadczenia kandydata na eksperta o niekaralności, o korzystaniu z praw publicznych, zdolności do czynności prawnych oraz niepozostawaniu w stosunku pracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie lub Instytucją Pośredniczącą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 <plik>;

3)     Wzór zgody kandydata na eksperta na zamieszczenie danych osobowych w Wykazie oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez kandydata na eksperta w procesie tworzenia i prowadzenia Wykazu na potrzeby udziału w wyborze projektów <plik>;

4)     Oświadczenie o posiadaniu wiedzy z zakresu finansowania działań rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 <plik>;

5)     Zasady naboru na ekspertów oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów ds. programów rewitalizacji <plik>.

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego