Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

LOgo

 

Zgodnie z pkt. 13.1 Regulaminu konkursu dotacji podpisanie umowy uzależnione jest od dostarczenia przez Dotacjobiorcę kompletu dokumentów w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania pisma wzywającego do ich złożenia w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego.

Należy złożyć następujące dokumenty lub podać następujące dane:

1. Dane osób uprawnionych do podpisania umowy tj. uprawnionych do reprezentacji Dotacjobiorcy, składania oświadczeń oraz zawierania umów zgodnie z przepisami właściwych ustaw oraz dokumentów statutowych danego podmiotu. Zakres niezbędnych danych obejmuje:

  a) imię i nazwisko,

  b) pełniona funkcja w instytucji,

  c) numer i seria dowodu osobistego/paszportu.

2. Zaświadczenie wystawione przez bank, zawierające dane dotyczące rachunku/-ów lub subkonta bankowego Dotacjobiorcy utworzonego na potrzeby realizacji projektu; zaświadczenie lub dokument równoważny przyjęty w praktyce banku powinien być podpisany w sposób czytelny (wraz z pieczątką imienną) przez osobę lub osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem.

3. Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Dotacjobiorcy. 4. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT. 5. Wypełniony załącznik nr 6 do umowy – „Wartość i liczba transz dotacji celowej przyznanego dofinansowania (refundacja)”.

6. Wniosek o przyznanie dotacji wraz z wersją elektroniczną na płycie CD. Modyfikacje mogą dotyczyć:

  a) Pkt III.1. Kosztorys ze względu na źródła finansowania (tylko w przypadku gdy gmina otrzymała pismo dotyczące korekty budżetu przez Komisję konkursową),

  b) Pkt III.2. Uzasadnienie racjonalności budżetu projektu dostosowując zapisy w zakresie kwot kwalifikowanych do zmienionego budżetu (tylko w przypadku gdy gmina otrzymała pismo dotyczące korekty budżetu przez Komisję konkursową),

  c) Danych osób upoważnionych do reprezentacji Dotacjobiorcy w tabeli na końcu wniosku (w przypadku zmiany).

 

OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT

WARTOŚĆ I LICZBA TRANSZ DOTACJI CELOWEJ PRZYZNANEGO DOFINANSOWANIA (REFUNDACJA)

WZÓR UMOWY Z DOTACJOBIORCAMI

WZÓR PROTOKOŁU Z KONTROLI BIEGŁEGO REWIDENTA

PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ DOTACJOBIORCÓW (w tym zał. nr 1 Wzór oswiadczenia; zał. nr 2 Wzór protokołu)

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Harmonogram transz.xls)Harmonogram transz.xls140 kB

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego