Otwórz/zamknij mapę strony

 

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXII/532/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 lutego 2021 r. 

Regulamin przyznawania Nagrody Konkursowej Marszałka Województwa Podkarpackiego  w konkursie prac dyplomowych dotyczących historii, oblicza i przyszłości województwa podkarpackiego pn. „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia”

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 Niniejszy Regulamin dotyczy warunków udziału, regulaminu przeprowadzenia i trybu rozstrzygania konkursu prac dyplomowych pod nazwą „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia” zwanego dalej „Konkursem”.

 § 2

Organizatorem Konkursu jest Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, zwany dalej „Organizatorem”. 

 § 3

Kolejne edycje Konkursu ogłaszane są każdorazowo uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego. 

 § 4

Konkurs odbywa się według zasad opisanych w niniejszym dokumencie, zwanym dalej „Regulaminem” oraz w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 Rozdział 2

Cele i przedmiot Konkursu

§ 5

Celem Konkursu jest: 

a) pogłębianie i popularyzacja wiedzy na temat województwa podkarpackiego,
b) prezentacja regionalnych zasobów dziedzictwa kulturowego i współczesnego potencjału rozwojowego, 
c) promocja województwa podkarpackiego i jego kultury umysłowej,
d) wsparcie i promocja działań młodych naukowców oraz osób podejmujących tematykę Podkarpacia w swoich badaniach, 
e) inspiracja działań lokalnych i obywatelskich na rzecz krzewienia kultury, tradycji i pomnożenia kapitału społecznego, 
f) wszechstronne włączenie wątków dziedzictwa i rozwoju Podkarpacia do regionalnej debaty publicznej. 

 § 6

 Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac w dwóch kategoriach: 
1) Prace dyplomowe dotyczące kultury, historii, dziedzictwa materialnego, niematerialnego, naturalnego, aktywności społecznej, sylwetki mieszkańców oraz innych aspektów, które przez wieki tworzyły i tworzą bogate i różnorodne oblicze regionu, wpływają na jego pamięć, specyfikę i krajobraz kulturowy. Podejmowane zagadnienia mieścić się będą głównie w dziedzinach nauk humanistycznych, społecznych oraz w powiązanych z nimi dyscyplinach naukowych.
2) Prace dyplomowe omawiające w sposób twórczy i inspirujący procesy społeczno-gospodarcze województwa podkarpackiego, współczesne idee w zakresie zarządzania dziedzictwem i kulturą, potencjał rozwojowy regionu (zwłaszcza w zakresie inteligentnych specjalizacji), innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii i infrastruktury, które są w stanie poprawić jakość życia, standard usług publicznych oraz inne aspekty pozwalające ukazać i wzmocnić zrównoważony rozwój województwa. Podejmowane zagadnienia mieścić się będą główniew dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, ścisłych i przyrodniczych oraz powiązanych z nimi dyscyplinach naukowych. 

§ 7

Prace zgłoszone do Konkursu powinny być oryginalne w zakresie podjętej problematyki, rzetelne w zakresie metodologii badawczej oraz posiadać atrakcyjny, interdyscyplinarny i spójny przekaz, który będzie mógł być wykorzystany w różnych aspektach życia regionu oraz będzie mógł trafić do wielu odbiorców. 

 Rozdział 3 

Wymogi i nabór prac zgłaszanych do Konkursu

§ 8

 1. W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac zamieszkujący województwo podkarpackie lub będący słuchaczami uczelni wyższych działających na terenie województwa podkarpackiego.

 2. Do Konkursu mogą być zgłaszane obronione prace magisterskie, licencjackie i inżynierskie z zakresu wszelkich dziedzin i dyscyplin nauki, mające za przedmiot problematykę związaną z województwem podkarpackim, tj. w kategoriach wskazanych w § 7 p. 1 i 2. 

 3. Na konkurs składane mogą być prace w języku polskim i angielskim.

 4. Na Konkurs przyjmowane będą prace magisterskie, licencjackie i inżynierskie, których obrona nastąpiła w roku rozstrzygnięcia Konkursu lub w roku wcześniejszym.

 5. Pracę na Konkurs zgłasza autor lub osoba z pisemnym upoważnieniem autora wraz z rekomendacją uczelni, na której praca została obroniona.

 6. Do Konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie prace, które nie zostały uprzednio opublikowane i do których przysługują autorowi niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste oraz które nie naruszają praw osób trzecich. 

§ 9

 Zgłoszenie pracy do Konkursu powinno zawierać:

 1. poprawnie wypełnioną Kartę zgłoszeniową, która zawiera dane autora oraz informacje o pracy dyplomowej – wzór Karty, dostępnej także na stronach internetowych Organizatora pod adresem www.kultura.wrotapodkarpackie.pl, stanowi załącznik do Regulaminu,

 2. Formularz zgłoszenia pracy dyplomowej, który będzie odnosić jej zawartość do celów i założeń Konkursu – wzór Formularza, dostępnego także na stronach internetowych Organizatora pod adresem  www.kultura.wrotapodkarpackie.pl, stanowi załącznik do Regulaminu,

 3. Rekomendację uczelni podpisaną przez promotora i kierownika jednostki organizacyjnej (instytutu/wydziału), potwierdzającą termin obrony pracy oraz uzyskaną ocenę – wzór Rekomendacji, dostępnej także na stronach internetowych Organizatora pod adresem www.kultura.wrotapodkarpackie.pl, stanowi załącznik do Regulaminu,

 4. Oświadczenie dotyczące praw autorskich i danych osobowych – wzór Oświadczenia, dostępnego także na stronach internetowych Organizatora pod adresem www.kultura.wrotapodkarpackie.pl, stanowi załącznik do Regulaminu,

 5. streszczenie zgłaszanej pracy (nie przekraczające 3000 znaków ze spacjami) podkreślające jej nowatorstwo
  w podejściu do danej tematyki oraz walory praktyczne, pozwalające przełożyć jej efekty na rzecz ochrony dziedzictwa i wsparcia rozwoju Podkarpacia, 

 6. pełny tekst pracy dostarczony w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD zawierającej dokument w formacie DOC oraz PDF. 

§ 10

Komplet dokumentów stanowiących zgłoszenie do Konkursu, należy składać do 20 września w roku rozstrzygnięcia Konkursu w kopercie z dopiskiem „Konkurs prac dyplomowych – Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia”  na adres:

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

lub osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego pod tym samym adresem. Decydująca jest data wpływu zgłoszenia. 

 § 11

 1.  Zarówno w trakcie naboru prac, jak też po jego zakończeniu Organizator przewiduje możliwość jednorazowego uzupełnienia braków formalnych wskazanych w §9 i §10 Regulaminu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania z Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. 

 2. Po terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, praca z brakami formalnymi nie podlega dalszemu procedowaniu. 

 § 12

 Prace przesłane do Konkursu nie podlegają zwrotowi.

 § 13

 Autorzy nagrodzonych prac, na podstawie złożonych oświadczeń o przekazaniu majątkowych praw autorskich, zobowiązują się do ewentualnego zawarcia pisemnej umowy obejmującej nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie swojej pracy (w całości lub we fragmentach) do publikacji oraz działalności promocyjnej i merytorycznej przez Województwo Podkarpackie.

 Rozdział 4 

 Kapituła i rozstrzygnięcie Konkursu

§ 14

1. Oceny zgłoszonych prac oraz wyłonienia laureatów dokonuje Kapituła Konkursu, zwana dalej „Kapitułą”.

2. Kapituła powoływana jest uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego, nie później niż do 30 września w roku rozstrzygnięcia Konkursu.

3. W skład Kapituły, która powinna liczyć minimum pięciu członków, wchodzą:

1) trzech przedstawicieli Organizatora Konkursu wskazanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego,
2) przedstawiciele świata nauki, kultury, gospodarki, uczestnicy życia publicznego.

4. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący

5. Kapituła obraduje na dokumentowanych posiedzeniach, a jej członkowie podpisują sporządzone w ich następstwie protokoły. Dopuszcza się zdalny tryb prac Kapituły. 

6. Obsługę techniczną i protokolarną Kapituły zapewnia Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

7. Udział w pracach Kapituły ma charakter nieodpłatny. 

 § 15

1. Zgłoszone prace po zakończeniu naboru przechodzą przez dwa etapy postępowania Konkursowego:

 1. I etap – weryfikacja formalna złożonych do Konkursu prac przez pracowników Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,

 2. II etap – ocena merytoryczna pozytywnie zweryfikowanych prac przez Kapitułę.

2. W celu właściwej oceny prac biorących udział w postępowaniu, Kapituła może w szczególnych przypadkach zasięgnąć opinii eksperta, który przygotowuje dla niej poszerzoną recenzję pracy.

3. W ocenie merytorycznej pod uwagę będą brane m.in. warsztat i metoda badań, nowatorskie potraktowanie tematu, sposób przekazu, interdyscyplinarność, funkcjonalność i oddziaływanie społeczne, pełny katalog kryteriów zostanie wskazany w zatwierdzonych przez Kapitułę Kartach oceny. 

4. W zależności od potrzeb Kapituły może ona dla autorów najlepszych prac wdrożyć etap przesłuchań i autoprezentacji, które pozwolą jej dokonać finalnego wyboru.

5. Wskazanie laureatów i wyróżnionych w Konkursie, w oparciu o ocenę merytoryczną oraz dyskusję członków Kapituły, następuje na podstawie Kart ocen i (opcjonalnie) w drodze głosowania, zwykłą większością głosów w obecności minimum połowy członków Kapituły.

6. Nieobecni na posiedzeniu rozstrzygającym członkowie Kapituły mogą oddać swój głos w trybie korespondencyjnym.

 § 16

 1. Kapituła w oparciu o ocenę merytoryczną, dyskusję, Karty oceny i (opcjonalnie) głosowanie, wyłania po jednym laureacie Konkursu w kategoriach wskazanych w § 7 ust. 1 i 2. Kapituła ma również możliwość wskazania od 1 do 3 wyróżnień w poszczególnych kategoriach. 

 2. Kapituła może odstąpić od  wskazywania laureatów i wyróżnionych w obu lub w jednej kategorii.

 3. Efektem prac Kapituły jest protokół, który podpisany przez wszystkich jej członków, wskazuje Zarządowi Województwa Podkarpackiego na zasadzie rekomendacji laureatów i (opcjonalnie) wyróżnionych wraz z propozycją kwot nagród pieniężnych.

 4. Zarząd Województwa Podkarpackiego może odstąpić od wyboru laureatów i wyróżnionych w obu lub w jednej kategorii. Nie powoduje to zmiany wysokości środków finansowych przewidzianych na poszczególne kategorie konkursowe i wyróżnienia. 

 5. Postępowanie konkursowe Kapituły powinno się zakończyć nie później niż do 30 listopada w roku rozstrzygnięcia Konkursu. W wyjątkowych sytuacjach prace Kapituły mogą zostać wydłużone. 

 6. Zarząd Województwa Podkarpackiego podejmuje uchwałę w sprawie ostatecznych rozstrzygnięć Konkursu, które są następnie podane do informacji publicznej za pośrednictwem stron internetowych i BIP Organizatora (imiona i nazwiska laureatów/wyróżnionych, tematy ich prac oraz wysokość nagród). Rozstrzygnięcia Konkursu nie podlegają odwołaniu.

 7. Laureaci i wyróżnieni o rezultatach swojego udziału w Konkursie zostaną powiadomieni pisemnie nie później niż 30 dni od daty ogłoszenia wyników. 

 § 17

 1. Łączna pula nagród przewidziana w Konkursie wynosi 15 000 zł brutto.

 2. Laureaci Konkursu w poszczególnych kategoriach otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości po 5 000 zł brutto. Pozostałe środki z dostępnej puli nagród przeznaczone są dla autorów prac wyróżnionych. O ich wysokości, nie mniejszej niż 1 000 zł, decyduje Zarząd Województwa Podkarpackiego.

 3. Fundator nagród dokona ich wypłaty po potrąceniu przewidzianych prawem obciążeń.

 Rozdział 5 

 Postanowienia końcowe

§ 18

 Przyznawane w każdej edycji nagrody będą wręczane wedle potrzeb i okoliczności, po uprzednim rozesłaniu pisemnej informacji do laureatów i wyróżnionych w Konkursie.

 § 19

 Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia losowe, które w różny sposób uniemożliwią  prawidłowe przeprowadzenie Konkursu bądź staną się podstawą jego odwołania. 

 § 20

We wszystkich innych kwestiach oraz okolicznościach, które nie znalazły się w treści Regulaminu, decyzja będzie należeć do Zarządu Województwa Podkarpackiego.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

 1. Karta zgłoszeniowa
 2. Formularz zgłoszenia pracy dyplomowej
 3. Wzór rekomendacji pracy przez uczelnię
 4. Oświadczenie dotyczące praw autorskich i danych osobowych

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego