Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXII/532/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 lutego 2021 r.

Regulamin przyznawania Nagrody Konkursowej Marszałka Województwa Podkarpackiego w konkursie fotograficznym „Podkarpacka Ikonosfera”

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin dotyczy warunków udziału, przeprowadzenia i trybu rozstrzygania konkursu fotograficznego „Podkarpacka Ikonosfera”, zwanego dalej „Konkursem”.

§ 2

Organizatorem Konkursu jest Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, zwany dalej „Organizatorem”.

§ 3

Kolejne edycje Konkursu, a w szczególności temat przewodni, termin składania prac, harmonogram, skład jury, ogłaszane są każdorazowo uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Efektem Konkursu może być wystawa pokonkursowa obejmująca prace laureatów Konkursu oraz opcjonalnie prace innych Uczestników wskazanych przez jury.

§ 5

Konkurs odbywa się według zasad opisanych w niniejszym dokumencie, zwanym dalej „Regulaminem” oraz w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

Rozdział 2

Cele i przedmiot Konkursu

§ 5

Celem Konkursu jest:

a) popularyzacja wartościowej fotografii, dla której inspiracją jest krajobraz kulturowy Podkarpacia,

b) nagradzanie najlepszych twórców wykorzystujących w swojej pracy medium fotografii,

c) promocja województwa podkarpackiego poprzez działania artystyczne,

d) edukacja kulturowa w obszarze fotografii.

§ 6

Przedmiotem Konkursu jest twórcze wykonanie fotografii na zadany temat dotyczący krajobrazu kulturowego Podkarpacia.

 

Rozdział 3

Warunki udziału, nabór prac

§ 7

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Do Konkursu mogą przystąpić zarówno osoby trudniące się zawodowo fotografią, jak i amatorzy fotografii.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora, a także inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.

3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

§ 8

1.Zgłaszając fotografie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, iż jest autorem zgłaszanych fotografii. Ponadto Uczestnik oświadcza, że do zgłoszonych fotografii przysługują mu autorskie prawa majątkowe oraz że nie są one ograniczone na rzecz osób trzecich, a także, że publikacja nadesłanych fotografii oraz ich wykorzystanie przez Organizatora stosownie do zasad niniejszego Regulaminu nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów. Uczestnik Konkursu równocześnie oświadcza, iż osoby uwidocznione na fotografiach, których zgoda jest konieczna do ich publicznego udostępniania, publikacji i rozpowszechniania, wyraziły zgodę na publiczne udostępnianie, publikację i rozpowszechnianie swojego wizerunku. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia
z roszczeniami w stosunku do Organizatora przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie przesłanych przez Uczestnika Konkursu fotografii, przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań, a także wstąpi do ewentualnego postępowania sądowego w miejsce lub po stronie Organizatora.

2. Zgłaszając fotografie do Konkursu, Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terminem i terytorium licencji do wykorzystania zgłoszonych zdjęć w celach związanych z przeprowadzeniem, promocją Konkursu i publikacją wyników, w tym publikacji w prasie i w Internecie (w oficjalnych kanałach komunikacyjnych Organizatora oraz partnerów Konkursu). Licencja jest udzielana w następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3. Uczestnik Konkursu zgadza się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem w celach informacyjnych.

4. Zezwolenie, o którym mowa powyżej, obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych i nie jest ograniczone ani czasowo ani terytorialnie i udzielane jest nieodpłatnie.

§ 9

1. Nie ma ograniczeń dotyczących technik wykonywania fotografii.

2. Każdy Uczestnik może zgłosić jeden projekt. W ramach projektu może zgłosić do 12 fotografii.

3. Projekt może być zgłoszony przez pojedynczego Uczestnika lub grupę, kolektyw.

4. Autorami fotografii zgłaszanych w ramach projektu przez grupę, kolektyw muszą być osoby wskazane w formularzu rejestracyjnym. Nie dopuszcza się zgłaszania fotografii, które są chronione prawami autorskimi osób trzecich.

5. Konkurs jest jednoetapowy. Uczestnik przesyła formularz rejestracyjny będący załącznikiem do niniejszego Regulaminu oraz fotografie w formie cyfrowej na wskazany przez Organizatora w ogłoszeniu o Konkursie adres e-mail lub przy pomocy oprogramowania na wskazanej przez Organizatora w ogłoszeniu o Konkursie stronie internetowej. Uczestnicy Konkursu przesyłają Organizatorowi za pośrednictwem formularza rejestracyjnego następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, opisu projektu. Do udziału w Konkursie mogą zostać zgłoszone fotografie z zachowaniem wymagań technicznych: rozdzielczość – dłuższy bok minimum 3000 pikseli, RGB lub grey scale, format – JPG o maksymalnej jakości.

6. Każda zgłoszona na konkurs fotografia musi mieć własną nazwę, która nie może zawierać żadnych danych identyfikujących Uczestnika.

7. Zgłoszenia (formularz i fotografie) podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

8. Oceny formalnej dokonują pracownicy Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

9. Zgłoszenie (formularz i fotografie) podlega odrzuceniu z powodów formalnych, gdy:

a)zostało złożone po wyznaczonym w ogłoszeniu terminie,

b)zostało złożone na niewłaściwym formularzu,

c)nie zostały wypełnione wszystkie części formularza,

d)przesłane fotografie nie zawierają nazwy,

e)przesłane fotografie nie spełniają warunków technicznych określonych w Regulaminie,

f)ilość przesłanych fotografii jest wyższa niż określona w Regulaminie.

10. Organizator dopuszcza możliwość jednokrotnego uzupełnienia braków formalnych. Uzupełnienie braków formalnych dokonywane jest w terminie wskazanym przez Organizatora w wezwaniu do uzupełnienia braków.

11. Organizator zastrzega prawo odmowy przyjęcia nadesłanej fotografii, jeżeli jej treść narusza przepisy prawa, dobre obyczaje lub godność przedstawionych osób.

12. Przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza i fotografii jest równoznaczne ze zgłoszeniem się Uczestnika do udziału w Konkursie.

 

Rozdział 4

Jury i rozstrzygnięcie Konkursu

§ 10

1. Oceny merytorycznej zgłoszonych fotografii oraz wyłonienia laureatów dokonuje profesjonalne jury, złożone z uznanych fotografów, przedstawicieli instytucji, organizacji, mediów powołanych do popularyzacji sztuki fotografii (do pięciu jurorów). W skład jury wchodzą również przedstawiciele Organizatora lub osoby wskazane przez Organizatora (do dwóch jurorów).

2. Jury powoływane jest uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego.

3. Jury obraduje na dokumentowanych posiedzeniach, a jego członkowie podpisują sporządzone w ich następstwie protokoły. Dopuszcza się zdalny tryb prac jury.

4. Wyniki obrad są objęte tajemnicą do momentu ogłoszenia werdyktu Konkursu.

§ 11

1. Wskazanie laureatów i wyróżnionych w Konkursie, w oparciu o ocenę jury, następuje w drodze głosowania, zwykłą większością głosów w obecności minimum połowy członków jury.

2. Jury nie może wskazać więcej laureatów i wyróżnionych niż przewidzianych
w Konkursie nagród.

3. Jury nie jest zobowiązane do uzasadniania swoich decyzji ani udzielania informacji o przebiegu obrad.

§ 12

1. Efektem prac jury jest protokół, który podpisany przez wszystkich jego członków, wskazuje Zarządowi Województwa Podkarpackiego na zasadzie rekomendacji laureatów wraz z propozycją kwot nagród pieniężnych.

2. Zarząd Województwa Podkarpackiego może odstąpić od wyboru laureatów. Nie powoduje to zmiany wysokości środków finansowych przewidzianych na nagrodę główną i wyróżnienia.

3. Zarząd Województwa Podkarpackiego podejmuje uchwałę w sprawie ostatecznych rozstrzygnięć Konkursu, które są następnie podane do informacji publicznej za pośrednictwem stron internetowych Organizatora (imiona i nazwiska laureatów, tytuły projektów oraz wysokość nagród). Rozstrzygnięcia Konkursu nie podlegają odwołaniu.

4. Laureaci o rezultatach swojego udziału w Konkursie zostaną powiadomieni pisemnie, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, nie później niż 30 dni od daty ogłoszenia wyników.

§ 13

1. Łączna pula nagród przewidziana w Konkursie wynosi 15 000 zł brutto:

- nagroda główna: 6000 zł brutto,

- 3 wyróżnienia po 3000 zł brutto.

2. Organizator przewiduje ponadto możliwość przyznania dodatkowych nagród, których fundatorami mogą być podmioty zaproszone do współpracy przez Organizatora.

3. Fundator nagród dokona ich wypłaty po potrąceniu przewidzianych prawem obciążeń.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia Konkursu bez przyznania nagród.

5. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem. W przypadku zwycięstwa pracy konkursowej zbiorowej, nagroda pieniężna, o której mowa w ust. 1 powyżej nie ulega zwiększeniu. W przypadku pracy konkursowej zbiorowej, w formularzu rejestracyjnym, oprócz wskazania wszystkich autorów pracy konkursowej zbiorowej, należy wskazać z grona autorów Uczestnika, któremu
w imieniu wszystkich autorów pracy zbiorowej zostanie wypłacona nagroda konkursowa.

 

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 14

Przyznawane w każdej edycji nagrody będą wręczane po uprzednim rozesłaniu pisemnej informacji do laureatów Konkursu.

§ 15

Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia losowe, które w różny sposób uniemożliwią prawidłowe przeprowadzenie Konkursu bądź staną się podstawą jego odwołania.

§ 16

Niniejszy regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora konkursu
i w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.

 

Formularz rejestracyjny w konkursie fotograficznym „Podkarpacka Ikonosfera” POBIERZ w DOCX

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego