Otwórz/zamknij mapę strony

IMG 3177
 

- Uruchamiając tę poradnię dajemy mieszkańcom Podkarpacia, którzy przeszli i zakończyli chorobę Covid 19, szansę by mogli jak najszybciej wrócić do pełni zdrowia i normalnego życia - powiedział marszałek Władysław Ortyl w dniu oficjalnego otwarcia poradni leczenia powikłań SARS-CoV-2 w Rzeszowie

Od dziś poradnia ta funkcjonuje w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, w ramach  Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr  1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. To  pierwsza w Polsce i innowacyjna nawet w skali Europy wysokospecjalistyczna poradnia dla ozdrowieńców, czyli osób, które wyzdrowiały z choroby wywołanej przez koronawirusa. Będą w niej przechodzić regularne badania, a w razie powikłań zostaną skierowani do specjalistów. 

- Na Podkarpaciu mamy zarejestrowanych 669 chorych zarażonych koronawirusem. Z tego 382 osoby wyzdrowiały. To miejsce jest dla wszystkich ozdrowiałych pacjentów, którzy przeszli chorobę. To poradnia specjalistyczna dla tych, którzy byli leczeni w szpitalu oraz tych, którzy przebywali na kwarantannie. Służmy wysokospecjalistycznym sprzętem oraz lekarzami z bardzo wysokimi kwalifikacjami. Tu ozdrowieńcy mogą znaleźć pomoc – mówił w czasie konferencji prasowej p.o dyrektora szpitala Marek Wiater. 

- Otwierana dziś poradnia to część ogromnego projektu. W szpitalu płucnym realizujemy dużą inwestycję o wartości ponad 30 mln złotych. Do tego dokładamy nasz najnowszy duży projekt inwestycyjny, wart kolejne 30 mln złotych, aby stworzyć warunki dla lepszej opieki nad chorymi, którzy przeszli koronawirusa i z tego powodu mogą borykać się z różnymi problemami zdrowotnymi – mówił na spotkaniu przy specjalistycznym wojewódzkim ośrodku pulmonologicznym marszałek Władysław Ortyl - Nasz projekt poza wymiarem inwestycji ma także wymiar badawczo-epidemiologiczny – podkreślał gospodarz województwa. 

O zainteresowaniu ze strony pacjentów mówił dziennikarzom dr n. med Wojciech Kądziołka, ordynator Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1. 

- Przyjęliśmy już 30 pacjentów, którzy byli leczeni w szpitali jednoimiennym w Łańcucie, lub którzy przebywali na kwarantannie i występują u nich w płucach zjawiska niekorzystne. Zgłaszają się do nas z objawami duszności, niewydolności oddechowej. Musimy to monitorować i jeżeli tylko potrzeba wdrażać leczenie, choć oczywiście leku jeszcze nie mamy. Te leki., którymi dysponujemy mają złagodzić przebieg choroby. Dostęp pacjentów do poradni będzie pomocą i dla nich i dla nas, bo my także nauczymy się jak leczyć te przypadki – podkreślał dr n.med. Wojciech Kądziołka.   

Powstanie tej poradni jest pierwszym widocznym efektem działań podjętych z inicjatywy marszałka Władysław Ortyla. W połowie maja podpisany został list intencyjny, inaugurujący działania poświęcone realizacji „Programu przeciwdziałania skutkom choroby COVID-19 w województwie podkarpackim”. Sygnatariuszami dokumentu byli marszałek Władysław Ortyl,  wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, i  Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Adam Sidor. Instytucje te tworzą komitet sterujący programem. Swój podpis pod listem intencyjnym złożył także rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Sylwester Czopek, bo to właśnie uczelnia wraz z Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim nr 1 im. F. Chopina będą koordynować program. 

W ramach programu realizowany jest duży projekt inwestycyjny. Jego liderem jest Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. Dzięki projektowi możliwy będzie zakup sprzętu medycznego oraz inwestycje, zaplanowane tak, aby profil specjalistycznego wojewódzkiego ośrodka pulmonologicznego ukierunkować silniej na leczenie powikłań po przebyciu choroby COVID-19. Nowopowstała poradnia leczenia powikłań SARS-CoV-2 O jest pierwszym elementem tego działania.  

- COVID-19 jest chorobą nową, jej przebieg kliniczny jest dopiero przedmiotem obserwacji i analiz, jednakże z już dostępnych doniesień wynika, że tzw. „ozdrowieńcy”, czyli osoby, które pomyślnie zakończyły okres przebiegu choroby potwierdzony negatywnym wynikiem testu na obecność wirusa w organizmie, w efekcie przebytych stanów zapalnych doświadczają licznych, bardzo poważnych uszczerbków na zdrowiu, powikłań oraz nieodwracalnych zmian w funkcjonowaniu np. płuc. Chcemy by nasze działania pomogły zawalczyć o pełne zdrowie – zauważył marszałek Władysław Ortyl

- Przed kilku laty zaczęliśmy w szpitalu inwestycję, teraz okazuje się, że byliśmy bardzo przewidujący, bo to właśnie w strukturze tego nowowybudowanego obiektu, który ma zostać oddany jeszcze w tym roku, ruszy całość działań dla ozdrowieńców – zaznaczył członek zarządu Stanisław Kruczek.

W czasie konferencji prasowej sygnalizującej mieszkańcom otwarcie poradni podkreślano innowacyjny charakter programu.

- To pierwsza w kraju przychodnia dedykowana osobom, które przeszły COVID-19. Prowadzenie osób, które przeszły chorobę przez ścieżkę rehabilitacji pozwala z jednej strony pomóc ozdrowieńcom, z drugiej strony zdobyć wiedzę, czy nabyli oni odporność, na jak długi czas, jakie są skutki choroby. To jednocześnie troskliwa opieka, która jest przedłużeniem leczenia  z COVID-19 oraz nowatorskie badania, które dadzą wiedzę na temat tego, jakie skutki wywołuje ta nowa choroba. Cieszymy się, że zarząd i samorząd województwa wspierają finansowo działania na rzecz osób, które COVID 19 przeszły. Wszystkim którzy znajdą tu opiekę życzę, aby skutki choroby nie były nieodwracalne i aby dzięki pomocy mogli oni funkcjonować w takim samym zakresie, jak przed chorobą – podkreślała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.  

Założeniem „Programu przeciwdziałania skutkom choroby COVID-19 w województwie podkarpackim” jest opracowanie oraz wdrożenie komplementarnych projektów, działań i przedsięwzięć, które wesprą powrót rekonwalescentów do życia społecznego, zwłaszcza na rynek pracy. Będzie to możliwe dzięki monitorowaniu stanu ich zdrowia, kompleksowemu leczeniu oraz rehabilitacji. Projekty w ramach programu będą finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, ze środków przyszłej perspektywy finansowej UE, z budżetu państwa, budżetu województwa podkarpackiego, NFZ i innych źródeł. Wartość projektu inwestycyjnego to około 30 mln złotych.   

Drugim elementem programu przeciwdziałania skutkom COVID-19 będzie projekt badawczo–epidemiologiczny. Jego komponentami będą badania epidemiologiczne, obserwacja pacjentów, stworzenie rejestru, banku próbek materiału biologicznego oraz bankowanie osocza. Częścią działania będzie także opieka psychologiczna oraz szkolenia personelu medycznego. Koordynatorem projektów będzie Uniwersytet Rzeszowski, a partnerami Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 a także Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. 

Koordynacją projektu zajmuje się Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego. 

-  Do końca lipca  chcemy zamknąć część przygotowawczą projektu. Później już negocjacje z Komisją Europejską i po wakacjach projekt badawczo-epidemiologiczny ma szansę ruszyć pełną parą  - mówił prezes RARR Mariusz Bednarz

Prace nad doprecyzowaniem szczegółów obu projektów trwają. Na obydwa działania  zarezerwowana został kwota około 40 mln złotych ze środków  RPO WP 2014-2020. 

 

Aleksandra Gorzelak – Nieduży 

 Foto Michał Mielniczuk 

 Video Sebastian Kieszkowski 

Biuro prasowe UMWP 

List intencyjny

w sprawie podjęcia działań zmierzających do realizacji 

„Programu przeciwdziałania skutkom choroby COVID-19 w województwie podkarpackim”PREAMBUŁAChoroba COVID-19 wywoływana przez wirusa SARS-CoV-2 została uznana w 2020 roku przez Światową Organizację Zdrowia za pandemię, a w Polsce była podstawą ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii.

COVID-19 to nowa choroba, jej przebieg kliniczny jest dopiero przedmiotem obserwacji i analiz, jednakże z już dostępnych ograniczonych doniesień wynika, że tzw. „ozdrowieńcy”, czyli osoby, które pomyślnie zakończyły okres przebiegu choroby potwierdzony negatywnym wynikiem testu na obecność wirusa w organizmie, w efekcie przebytych stanów zapalnych doświadczają licznych, bardzo poważnych uszczerbków na zdrowiu w postaci powikłań oraz nieodwracalnych zmian w zakresie poszczególnych organów, w szczególności płuc.

Mając powyższe na uwadze sygnatariusze niniejszego listu intencyjnego uzgadniają i deklarują poparcie i zaangażowanie w realizację „Programu przeciwdziałania skutkom choroby COVID-19 w województwie podkarpackim”, zwanego dalej Programem, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, a także w oparciu o środki kolejnej perspektywy finansowej UE.

 

§ 1

 

 • Celem Programu jest opracowanie i wdrożenie w perspektywie średnio- i długoterminowej skoordynowanych projektów, działań oraz przedsięwzięć zmierzających do integracji osób, które pomyślnie zakończyły okres przebiegu choroby COVID-19 w społeczeństwie, w szczególności, w zakresie możliwości powrotu na rynek pracy, poprzez monitorowanie ich stanu zdrowia, leczenie i rehabilitację.

 • Program realizowany będzie poprzez odrębne, skoordynowane projekty, przy zapewnieniu środków na ich sfinansowanie w szczególności z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz środków przyszłej perspektywy finansowej UE, ponadto ze środków budżetu państwa, budżetu województwa podkarpackiego, Narodowego Funduszu Zdrowia i innych źródeł. 

 • Projekty będą przede wszystkim obejmować ozdrowieńców działaniami leczniczymi i rehabilitacyjnymi, a także zapewnią niezbędny sprzęt i wyposażenie dla beneficjentów i partnerów projektu wraz z niezbędnymi pracami dostosowawczymi w zakresie ich infrastruktury. 

 • Głównymi koordynatorami projektów będą Uniwersytet Rzeszowski oraz Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

 

§ 2

 

Projekt systemowy, badawczo-epidemiologiczny

 

 • Projekt systemowy, badawczo-epidemiologiczny zostanie przeprowadzony na populacji osób dorosłych i dzieci i realizowany będzie przez okres 3-5 lat. 

 • Projekt obejmuje niezbędne wyposażenie beneficjentów w sprzęt i urządzenia medyczne oraz konieczne testy, gwarantując jego całościową realizację, również w zakresie utworzenia banku próbek materiału biologicznego oraz rozszerzenia działalności banku osocza.

 • Projekt będzie zawierał także komponent szkoleniowy dedykowany kadrze medycznej podmiotów leczniczych uczestniczących w procesach diagnostyki, leczenia i terapii pacjentów z COVID-19. Zakres merytoryczny szkoleń obejmował będzie w szczególności tematykę z zakresu psychologii oraz podstaw wspomaganego oddechu z wykorzystaniem Centrów Symulacji Medycznej oraz innych zakresów istotnych dla profesjonalistów.

 • W ramach komponentu rehabilitacyjno – sanatoryjnego wspierana będzie niezbędna infrastruktura służąca opiece nad osobami w rekonwalescencji po przebiegu choroby COVID-19, także przebiegu bezobjawowym. Ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji pulmonologicznej oraz kardiologicznej i pozostałych świadczeń mających na celu poprawę zdolności wysiłkowej oraz w przypadku osób w wieku produkcyjnym przyspieszenie powrotu do aktywności zawodowej.

 • Projekt obejmie również dofinansowanie dedykowanych form opieki i wsparcia psychologicznego dla ozdrowieńców. 

 • Liderem projektu będzie Uniwersytet Rzeszowski. 

Partnerami projektu będą:

 • Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w  szczególności Klinika Hematologii i Podkarpackie Centrum Chorób Płuc oraz Kliniki Pediatryczne w zakresie badań serologicznych i genetycznych. 

 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 w okresie pandemii i okresie post-pandemicznym; wykonywania badań: genetycznych, wirusologicznych i serologicznych z materiału pobranego od osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, osób chorych i ozdrowieńców COVID-19 oraz dokonywania wstępnych ocen epidemiologicznych na podstawie analizy przeprowadzonych badanych laboratoryjnych.

 • „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. oraz „Uzdrowisko Rymanów” S.A.  – w zakresie działań terapeutyczno-rehabilitacyjnych wobec osób, które przechorowały COVID-19, w szczególności w zakresie powikłań kardiologicznych, pulmonologicznych i psychicznych.

 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie w zakresie rozszerzenia działalności banku osocza o pobieranie osocza od ozdrowieńców COVID.-19, zarówno dawcy jak i pobranego składnika krwi – osocza.

 

§ 3

 

Projekt inwestycyjny

 

 • Liderem projektu będzie Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

 • Projekt inwestycyjny obejmie realizację w specjalistycznym wojewódzkim ośrodku pulmonologicznym przedsięwzięcia uwzględniającego szczególnie wsparcie niezbędnych inwestycji i zakupów sprzętu medycznego oraz procesu przeprofilowania działalności w kierunku: leczenia powikłań po przebyciu choroby COVID-19; rozszerzenia form opieki związanych z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, które stanowić będą znaczny problem po ustaniu pandemii. Utworzenie oddziału rehabilitacji stacjonarnej, a także Izby Przyjęć dającej możliwość zachowania procedury triagu umożliwiającą walkę z epidemią COVID-19 znacznie poszerzy spektrum świadczeń z zakresu  opieki pulmonologicznej. 

 • Finansowanie projektu obejmie możliwe środki pochodzące z programów operacyjnych obecnej oraz kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.  

 • Realizacja inwestycji zapewnieni kompleksowość i ciągłość realizowanych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu oddechowego na terenie województwa podkarpackiego, w szczególności w obszarze powikłań po chorobie COVID-19.

 

Rzeszów, dnia ………………………Ewa Leniart 

Wojewoda Podkarpacki

Władysław Ortyl 

Marszałek Województwa Podkarpackiego
prof. dr hab. Sylwester Czopek

Rektor

Uniwersytetu Rzeszowskiego

Adam Sidor 

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego